Projekt

Podpora integrácie a ochrany detí

V Lige za duševné zdravie sa dlhodobo venujeme téme duševného zdravia detí, ktorá je dnes, vzhľadom na vojenský konflikt na našej východnej hranici ešte aktuálnejšia ako doteraz. Spojili sme preto sily s organizáciou UNICEF a dali si za cieľ vytvárať prajné a žičlivé prostredie pre všetky deti na Slovensku, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.

V rámci tohto projektu poskytujeme komunitné služby na podporu integrácie ukrajinských a slovenských detí, mládeže a ich rodičov. Vytvárame prostredie, vhodné pre nadväzovanie priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, umožňujeme neformálne interakcie medzi deťmi, mládežou a dospelými rôznych národností, najmä sa zameriavame na ľudí, prisťahovaných z Ukrajiny. Pomáhame im prekonávať bariéry, vyplývajúce z neznalosti slovenského jazyka, ale tiež napomáhame odstraňovaniu iných, či už reálnych, alebo aj pomyselných prekážok. Našou snahou je prispievať takto k udržaniu, resp. zlepšovaniu duševného zdravia našich beneficientov.

Naše aktivity vykonávame v 77 okresoch Slovenska, v každom z nich máme niekoľko lokalít, kde sa deti, mládež a dospelí stretávajú a spoločne trávia zmysluplne voľný čas.

Informácie o konkrétnych komunitných aktivitách vo vašom meste nájdete na Mape podpory.

Okrem aktivít nášho projektu na uvedenej linke nájdete kontakty na mnoho iných organizácií, poskytujúcich služby v oblasti duševného zdravia na celom Slovensku. V mape sa ľahko vyhľadáva – konkrétne organizácie a aj ich aktuálne podujatia, či už podľa lokalizácie miesta, alebo podľa kľúčových slov, popisujúcich tému, o ktorú sa zaujímate.

Súčasťou projektu je aj poskytovanie služieb poradenstva v duševnom zdraví pre deti, mládež a rodičov (opatrovníkov) z Ukrajiny, ktorí vďaka svojej životnej situácii nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami. Záujemcom o takéto služby vieme bezplatne poskytnúť potrebný počet terapeutických hodín v ukrajinskom jazyku. Tieto služby poskytujeme buď pri osobných stretnutiach alebo online.

V prípade záujmu o takúto službu, kontaktujte nás, prosím, mailom na adresy:
tetiana.kulish@dusevnezdravie.sk
ludmila.jakubikova@dusevnezdravie.sk

Проект CHIPS – Послуги з інтеграції та захисту дітей

У Лізі психічного здоров’я ми вже давно працюємо над питанням психічного здоров’я дітей, яке сьогодні є ще більш актуальним, ніж раніше, з огляду на військовий конфлікт на нашому східному кордоні. Тому ми об’єднали зусилля з ЮНІСЕФ і поставили собі за мету створити доброзичливе та милосердне середовище для всіх дітей у Словаччині, незалежно від того, звідки вони походять.

В рамках цього проекту ми надаємо громадські послуги для підтримки інтеграції українських та словацьких дітей, молоді та їхніх батьків. Ми створюємо середовище, сприятливе для налагодження дружніх стосунків між однолітками, сприяємо неформальній взаємодії між дітьми, молоддю та дорослими різних національностей, приділяючи особливу увагу іммігрантам з України. Ми допомагаємо їм долати бар’єри, що виникають через незнання словацької мови, а також сприяємо усуненню інших бар’єрів, як реальних, так і уявних. Наша мета – сприяти збереженню або поліпшенню психічного здоров’я наших бенефіціарів.

Ми здійснюємо свою діяльність у 77 районах Словаччини, в кожному з яких у нас є кілька локацій, де діти, молодь і дорослі зустрічаються і змістовно проводять свій вільний час разом.

Для отримання інформації про конкретні громадські заходи у вашому місті, будь ласка, перейдіть за цим посиланням:

Посилання на карту підтримки

Окрім заходів нашого проекту, за посиланням вище ви знайдете контакти багатьох інших організацій, що надають послуги з охорони психічного здоров’я по всій країні. На карті легко шукати – як конкретні організації, так і їхні поточні заходи, як за місцем розташування закладу, так і за ключовими словами, що описують тему, яка вас цікавить.

Проект також передбачає надання послуг з консультування з питань психічного здоров’я для дітей, молоді та батьків (опікунів) з України, які в силу своєї життєвої ситуації не мають достатніх фінансових ресурсів. Зацікавленим у таких послугах ми можемо безкоштовно надати необхідну кількість терапевтичних годин українською мовою. Ми надаємо ці послуги як під час особистих зустрічей, так і онлайн.

Якщо ви зацікавлені в такій послузі, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою ludmila.jakubikova@dusevnezdravie.sk.