Projekt

Rodovo podmienené násilie

Projekt Rodovo podmieneného násilia (Gender base violence project)

Cieľom tohto projektu je prevencia a reakcia Ligy za duševné zdravie a občianskeho združenia EQUITA na rodovo podmienené násilie prostredníctvom bezplatnej linky pomoci Nezábudka (k dispozícii 12/7 na bezplatnom čísle 0800222450, ako aj na emailovej adrese uahelpmail@linkanezabudka.sk a taktiež prostredníctvom prezentácie témy ženského zdravia a problematiky rodovo podmieneného násilia na rôznych aktivitách v ukrajinských komunitách po celom Slovensku.
Hlavnými zásadami projektu sú anonymita, dôvernosť, neodsudzovanie, orientácia na klientasnaha zabezpečiť, čo najlepšie služby ( zdravotné, právne, sociálne, psychologické atď.) požadované v jednotlivých prípadoch rodovo podmieneného násilia za pomoci partnerských organizácií a občianskych združení.

V každom kraji Slovenska má Liga za duševné zdravie a EQUITA vytvorené dvojice pracovníčok, ktoré spoločne zabezpečujú takzvaný „prípadový manažment (case management)“, individuálne podľa potrieb klientov, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia.