Identifikujte študentov s vyšším rizikom

Na tejto stránke nájdete nasledovné informácie:

  • traumatizujúce a znevýhodňujúce skúsenosti detí a ich vplyv na duševné zdravie
  • ktoré skupiny detí a mladých ľudí sú vystavení najvyššiemu riziku

Kontext

Na prijatie celoškolských opatrení na podporu duševného zdravia mladých je nevyhnutné rozumieť systematickým vplyvom, ktoré ovplyvňujú duševné zdravie. To v praxi znamená zbierať vlastné dáta kdekoľvek je to možné, všímať si všeobecné trendy a identifikovať rizikové faktory.

 

Rizikové faktory

Skúsenosti detí a mladých

Výskumy potvrdzujú, že zážitky počas detstva, najmä negatívne – ako tú chudoba, ponižovanie, fyzické alebo sexuálne násilie, rodič alebo opatrovateľ s duševnou poruchou, svedectvo domáceho násilia alebo častých konfliktov – majú vplyv na duševné zdravie.  Čím viac negatívnych zážitkov dieťa zažije do svojich 18 rokov, tým je vyššia pravdepodobnosť nedostatočných výsledkov v dospelosti. Viac si o vplyve zlých zážitkov môžete prečítať tu: adverse childhood experiences from the Early Intervention Foundation.

Systémové faktory

Iné faktory, ktoré sprevádzajú zvýšený výskyt duševných porúch u detí a mladých ľudí zahŕňajú pohlavie, etnikum, právo na jedlo v školskej jedálni zadarmo (v Británii, ale aj na Slovensku to je relevantný faktor), osobitné vzdelávacie potreby a status dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc. Prítomnosť viacerých faktorov naraz môže zvyšovať pravdepodobnosť vyššieho rizika duševných porúch v dospelosti.

Rasa a etnikum

V Británii sa ľudia z tmavej karibskej oblasti a žiaci – miešanci bielych a tmavých karibčanov majú trojnásobne vyššiu šancu byť marginalizovaný ako bieli britskí študenti. Študenti z afro-karibskej oblasti majú omnoho vyššiu pravdepodobnosť na vážne duševné poruchy ako bieli chlapci ke’d vyrastú, i keď počas dospievania nemajú vyšší výskyt duševných porúch. Rasizmus je faktorom ovpylvňujúcim duševné zdravie a nezdravie.

Zistenia ONS ako aj zistenia z hodnotenia HeadStart programu ukazujú, miera výskytu problémov s duševným zdravím sú najvyššie u bielych detí vo vyššej miere ako v iných etnických skuipnách. HeadStart program napríklad preukázal, že poruchy emócii a správania sa u ázijského obyvateľstva vyskytuje vo výrazne nižšej miere, rovnako ako hyperaktivita, ťažkosti s pozornosťou ako aj vzťahové problémy s rovesníkmi. Černosi uvedené rizika oproti bielym deťom znižujú tiež, ale v menšej miere, okrem porúch správania, ktoré zažívajú v porovnateľnej miere ako biele deti.

Na Slovensku sa etnicita týka predovšetkým rómskej menšiny a táto oblasť ostáva z hľadiska duševného zdravia neprebádaná. Je však rozumné predpokladať, že podobné výsledky ako uvádzajú autori z Anna Freud Centra pre Deti a Rodinu by boli výsledkom porovnaní aj na území Slovenska, avšak s našimi etnikami.  To isté sa týka iných menšinových etník.

Pohlavie a rodová idetnita

Najvyšší nárast problémov v oblasti duševného zdravia nastávajú u dievčat vo veku 16 – 24 rokov. Vysoký výskyt smopoškodzovania a pokusov o samovraždy medzi tými, ktorí majú duševnú poruchu – najmä medzi dievčatami – je pripomienkou vážnosti situácie, ak je vôbec takáto pripomienka potrebná.

Pre prehľad uvádzame čísla vo Veľkej Británii z NHS Digital. Čísla na Slovensku sú podobne alarmujúce i keď sa od Británie líšia. Inšpirácia spočívajúce v detailných dátach, ktoré na slovenskej populácii nemáme zmerané, poskytuje dodatočné argumenty, prečo je nevhnutnosťou zaoberať sa duševným zdravím detí na školách.

Mladí ľudia, ktorí sa označujú ako homosexuáli alebo ako inak orientovaní ako heterosexuáli majú približne 2,5 krát vyššiu pravdepodobnosť duševnej poruchy ako tí, ktorí sami seba považujú za heterosexuálov.

Sexual identity.png

Source: NHS Digital

Ako používať informácie o rizikovosti

Rizikové faktory nie je možné používať izolovane, ale vedia byť nápomocné pri identifikovaní rizikových profilov žiakov a študentov, aby ste lepšie porozumeli, ktoré deti môžu byť vo vystavené vyšším rizikám a preto môžu potrebovať vyššiu podporu a monitorovanie. Tieto poznatky môžu byť skĺbené vhodným spôsobom s prieskumami, napríklad s meraním Meraním stavu duševného zdravia a wellbeingu u žiakov a študentov, ktoré vytvorilo Anna Freud Centrum pre Deti a Rodiny.

Anna Freud and CORC: Using measurement tools to understand need 

This short guide for schools and colleges focuses on how to use measurement tools to understand pupils’ wellbeing so that you can provide them with the support they need.

Mentally Healthy Schools: Risks and protective factors

This section of the site helps school staff understand the many risk factors that may challenge and undermine children’s mental health including being vulnerable, having family problems e.g. substance misuse, and poverty.

Young People and Trauma

Bereavement

Mentally Healthy Schools: Bereavement and loss

This page offers information about child bereavement and loss, including spotting the signs of complex grief.

UK Trauma Council: Childhood Trauma and the Brain animation

A general introduction to what happens in the brain after children face traumatic experiences in childhood, like abuse and neglect. You can find additional resources to support your learning in the resources section of the UK Trauma Council website.