10. 10. 2018 Nezaradené

Svetový deň duševného zdravia

Svetová federácia pre duševné zdravie (WFMH) bola založená v roku 1948 s cieľom šíriť osvetu v rámci prevencie duševných a emočných porúch. Svetový deň duševného zdravia založila Federácia v roku 1992 a odvtedy sa po celom svete konajú podujatia pre zvýšenie povedomia a osvety o dôležitosti duševného zdravia pre náš život # WorldMentalHealthDay. Témou tohtoročného je Duševné zdravie mladých v meniacom sa svete.

Cieľom tohtoročného dňa duševného zdravia je upriamiť pozornosť na problémy, ktorým mládež a mladí dospelí v súčasnej dobe čelia a začať verejnú diskusiu o tom, čo potrebujú, aby mohli vyrastať zdraví, šťastní a odolní. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú deti nútene vyrovnať sa s mnohými traumami dnešnej doby, sú konfrontované LGBTQ komunity, etnické menšiny a v dobe internetu sa rozmáha i kyberšikana.

 • Jeden zo šiestich ľudí na svete je vo veku 10-19 rokov.
 • Polovica všetkých duševných porúch začína v adolescentnom veku a väčšina prípadov zostáva nediagnostikovaná a neliečená.
 • Celosvetovo je depresia jednou z hlavných príčin ochorení a zdravotného postihnutia u dospievajúcich.
 • Samovražda je 3. hlavnou príčinou smrti u 15-19 ročných.
 • Dôsledky neriešenia duševných porúch u detí a adolescentov ovplyvňujú negatívne ich budúcnosť.
 • Podpora a prevencia duševného zdravia sú kľúčom k tomu, aby sme pomohli dospievajúcim kvalitne prežiť svoj život.

 

Nedostatky detskej psychiatrie na Slovensku:

 • nedostatok ambulantných pedopsychiatrov a pedopsychiatrických ambulancií
 • nedostatok pedopsychiatrických lôžok
 • absencia detského psychiatrického stacionára

 

Na Slovensku je situácia s duševným zdravím vážna. Celkovo bolo u nás v minulom roku zaznamenaných 506 samovrážd. Dôvodom boli duševné poruchy prameniace v naoko zvyčajných problémoch. Vziať si život sa pokúsilo približne 5 000 ľudí. Čo sa týka štatistiky samovrážd a pokusov o samovraždu mladistvých za rok 2017 , je viac ako alarmujúca.

 • 3 samovraždy vlani vykonali deti do 14 rokov (pri všetkých išlo o dievčatá) a 14 mladiství vo veku 15 – 19 rokov (13 z nich sa týkalo chlapcov).
 • Deti do 14 rokov sa pokúsili o samovraždu 35-krát a mladiství od 15 do 19 rokov 94-krát.
 • Podiel samovrážd aj samovražedných pokusov detí a mladistvých 
z celkového počtu v posledných rokoch rastie (zatiaľ čo v roku 2013 vykonali 0 – 19-roční 2,3 % samovrážd a 8,0 % pokusov o samovraždu, 
v roku 2017 to bolo 3,4 % a 15,3 %).
 • Hlavným motívom samovražedných pokusov boli konflikty a rodinné problémy (43,4 %). Školské problémy predstavovali 16,3 %.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2018

Duševné zdravie mládeže

Štatistiky

preklad materiálu_WFMH