21. 02. 2024 Aktuality

Vráťme ľudské práva ako základ hodnôt demokratického Slovenska

Petícia proti zrušeniu jedinej štátnej dotačnej výzvy na ochranu ľudských práv v roku 2024 Ministerstvom spravodlivosti.

Túto petíciu môžete podpísať TU

Minister spravodlivosti, Boris Susko, zrušil jedinú štátnu dotačnú výzvu na ochranu ľudských práv v roku 2024. Slovenská republika tak oficiálne, minimálne v tomto roku, finančne nepodporuje a nepodporí projekty organizácií občianskej spoločnosti, cirkevných organizácií, škôl a samospráv zamerané na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu. 

Ministerstvo spravodlivosti publikovalo 15. 10. 2023 výzvu na predkladanie projektov, v ktorej definovalo, na čo majú byť projekty zamerané a vyzbieralo podklady od desiatok subjektov – škôl, organizácií občianskej spoločnosti i samospráv. V rámci výzvy malo byť prerozdelených 769 500 €.
Len deň pred tým, ako mali prísť žiadatelia, ktorí získali v prvom kole hodnotenia potrebný počet bodov, obhájiť svoje projekty pred komisiou MS SR, bolo žiadateľom e-mailom oznámené, že minister celú výzvu nečakane a hlavne bez uvedenia jediného dôvodu zrušil. Podvečer 19. 2. 2024 vydalo ministerstvo stanovisko, že alokovanú sumu prerozdelí inak, s podtextom určovania, ktoré problematické témy a ľudské práva v našej spoločnosti si podporu zaslúžia, a ktoré nie. 

Počas 14-ročnej existencie tohto dotačného programu (pod gesciou ministerstva spravodlivosti funguje len od roku 2017) boli pravidelne podporované projekty škôl, samospráv a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, či svojimi aktivitami prispievajú k predchádzaniu diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ďalším prejavom intolerancie.

Okrem neziskových organizácií, ktoré sa venujú presadzovaniu práv rôznych menšín a zraniteľných skupín boli v minulosti v rámci dotačnej výzvy podporené napríklad aj organizácie ako Slovenský zväz telesne postihnutých, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenský Červený kríž, Centrum Slniečko, EDAH, Univerzita Komenského v Bratislave, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, viaceré linky pomoci a mnohé ďalšie. Je len prirodzené, že v rámci ochrany ľudských práv získali podporu aj organizácie menšín, ktoré sú v Slovenskej republike terčom nenávistných útokov.

Vďaka podpore projektov sme na Slovensku realizovali množstvo odborných, vzdelávacích, umeleckých, advokačných, popularizačných aktivít, ktoré poukazovali na dôležitosť byť súčasťou demokratického sveta s dodržiavaním ľudských práv, slobôd a netolerovaním akýchkoľvek prejavov nenávisti.

Realizovanie podporených projektov suplovalo v mnohých oblastiach nečinnosť štátnych orgánov. Aktivitami podporenými touto výzvou sa Slovensko pravidelne prezentovalo pred medzinárodnými organizáciami ako EÚ, Rada Európy a OSN. 

Slovensko je demokratický štát, ktorého základným cieľom by mala byť ochrana ľudských práv a slobôd. S nástupom novej vlády však vidíme odklon od týchto zásadných tém a denne sme konfrontovaní s aroganciou moci, nerešpektovaním participatívnych procesov a postupnou deštrukciou demokratických inštitúcií.

Iba v priebehu niekoľkých mesiacov štát zrušil už 2. dotačnú výzvu, v ktorej úspešné, podporené projekty mali v cieľoch zachovanie, ochranu a podporu demokratickej Slovenskej republiky a ľudských práv a slobôd.

Rozhodnutím zrušiť štátnu podporu na presadzovanie, ochranu a podporu ľudských práv, boj proti diskriminácii, rasizmu xenofóbii a antisemitizmu budú spôsobené nenahraditeľné škody na rozsahu a kvalite poskytovaných služieb v mimoriadne širokej škále. Slovensko nemá iné schémy, ktoré by podobným spôsobom podporovali ochranu ľudských práv a preto pákový efekt zrušenia tejto výzvy bude mať ďalekosiahle následky pre všetkých obyvateľov Slovenska, bez ohľadu na ich politické presvedčenie. Štát musí chrániť ľudské práva aj tých občanov, ktorí to nepovažujú za prioritu, pretože majú momentálny pocit, že ich môžu realizovať v plnom rozsahu.

Zrušenie výzvy je nielen v rozpore s dobrými mravmi, ale aj popretím základov, na ktorých je budovaná povojnová demokratická a zjednotená Európa, a ku ktorým sa v roku 1993 pridala Slovenská republika ako samostatný štát.

Preto my, signatárky a signatári tejto výzvy: 

 • vyjadrujeme zásadný nesúhlas so zrušením a spôsobom zrušenia jedinej štátnej dotačnej výzvy na podporu projektov v oblasti ochrany ľudských práv a na podporu predchádzania diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ďalším prejavom nenávisti;
 • žiadame o zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti SR, Borisa Suska, o zrušení dotačnej výzvy na rok 2024 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;
 • vyzývame vládu, aby prestala dehonestovať a útočiť na občiansku spoločnosť, čo vedie k ešte väčšej polarizácii už i tak rozdelenej spoločnosti;
 • apelujeme na demokraticky zmýšľajúcich politikov, médiá ako aj širokú občiansku spoločnosť, aby sa rázne postavili na obranu dotačných programov pre školy, cirkevné organizácie, samosprávy, mimovládne neziskové organizácie hlavne v oblastiach, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv a slobôd, právneho štátu a demokracie.

 

Iniciátorky a iniciátori:  

 1. Bajaník Martin, správna rada Bystriny
 2. Barčák Filipová Jana, Asociácia Nepočujúcich Slovenska
 3. Batková Katarína, Via Iuris
 4. Behríková Zuzana, Centrum pre filantropiu n.o. – DARUJME.sk
 5. Bindics Gábor, správna rada Bystriny
 6. Blaščák Fedor, správca Nadácie otvorenej spoločnosti
 7. Budzáková Mária, Slovenský skauting, o.z.
 8. Čepelová Dagmara, Domka- Združenie saleziánskej mládeže
 9. Droppová Csilla, HUMAN FORUM Banská Bystrica
 10. Fishbone Vlčková Veronika, Nadácia Milana Šimečku
 11. Fričová Monika, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 12. Furiel Róbert, Saplinq, o.z.
 13. Gálisová Ľubica, Fórum pre pomoc starším
 14. Gallo Ondrej, Nadácia pre deti Slovenska
 15. Gallová Kriglerová Elena, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
 16. Hric Pavol, Múzeum obetí komunizmu
 17. Hrica Pavel, Cesta von
 18. Huba Mikuláš, Slovenský ochranársky snem
 19. Chmelík Maroš, Centrum komunitného organizovania
 20. Ivanič Tatiana,Linka detskej istoty, n. o.
 21. Jašeková Dominika, Občianske združenie Odyseus
 22. Karas Ján, Centrum pre deti a rodiny DRaK, Prešov
 23. Kárová Alexandra, OZ Vagus
 24. Kárová Darina, Asociácia Divadelná Nitra
 25. Kišša Michal, Nadácia Pontis
 26. Kolesárová Martina, Nadácia Pontis
 27. Konečná Daniela, Únia materských centier, Materské centrum Klokanček
 28. Kottulová Janka, Zakrúžkuj ženu, o. z.
 29. Kožuch Branislav, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, o.z.
 30. Královičová Mária, Domka- Združenie saleziánskej mládeže (projekt Orientačné dni- zážitkové preventívne kurzy pre triedy)
 31. Krížková Eva, Filmový festival Jeden svet
 32. Križo Viktor, Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania
 33. Kubíny Lucia, Tanana o.z.
 34. Kuruc Andrej, NOMANTINELS
 35. Kutlík Michal, OZ Pestrec
 36. Kužel Rasťo, MEMO 98
 37. Leginus Juraj, Nadácia Franciscus
 38. Lichner Vladimír, Linka detskej dôvery
 39. Lizák Juraj, Rada mládeže Slovenska
 40. Macko Martin, Iniciatíva Inakosť
 41. Maďarová Zuzana, ASPEKT
 42. Majerová Barbora, SYTEV
 43. Malík František, literarnyklub.sk
 44. Malíková Daša, ALEJ poradenské centrum
 45. Medal Richard, Centrum environmentálnych aktivít
 46. Medveď Peter, Nadácia Ekopolis
 47. Mesežnikov Grigorij, Inštitút pre verejné otázky
 48. Mičeková Jana, Dúhový PRIDE Bratislava
 49. Mistríková Barbora, Divé maky o.z.
 50. Mišová Iveta, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
 51. Mittelmannová Miroslava, Liga za ľudské práva
 52. Mlynár Ondrej, EDUMA, n.o.
 53. Nemeček Miloš, oz Bagar
 54. Neupauer František, OZ Nenápadní hrdinovia
 55. Olšanská Petra, Kália TENENET o.z. (Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti)
 56. Osvald Lukáš, Človek v ohrození
 57. Pakan Róbert, NOMANTINELS
 58. Pašková Lucia, správna rada Bystriny
 59. Pobudová Michaela, Mareena
 60. Polovková Sandra, Post Bellum
 61. Puková Andrea, Projekt Fórum
 62. Rothová Magdaléna, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
 63. Sedileková Valentína, EDI Slovensko, o.z. (projekt Chuť žiť)
 64. Schutz Ondrej, Slovenská debatná asociácia
 65. Symington – Maar Anna, o.z. Rozmanita
 66. Soták Gregorová Diana, Bez sexizmu
 67. Straková Lenka, Skutočné obete, o.z.
 68. Suchová Zuzana, Donio n.f.
 69. Szabó Štefan, o.z. SOSNA
 70. Szabová Lucia, Klimatická koalícia
 71. Šimečková Marta, Projekt Fórum
 72. Šimončičová Anna, Asociácia Divadelná Nitra
 73. Thullnerová Zuzana, Centrum pre filantropiu n.o.
 74. Tinka Jozef, Rada pre práva detí
 75. Tiryaki Sylvia, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
 76. Treskoňová Alexandra, Slovenská Debatná Asociácia (SDA)
 77. Trubíniová Ľubica, Slovenský ochranársky snem
 78. Valenteje Elena, ZIPCeM – Informačné centrum mladých online
 79. Vršanský Andrej, Liga za duševné zdravie SR, o.z.
 80. Wienk Zuzana, riaditeľka Bystriny
 81. Zajac Marcel, člen Rady vlády pre ľudské práva a predseda Komory MNO v RV pre MNO
 82. Zvada Milan, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.
 83. Želinská Ida, kolektiv neon