03. 08. 2012 Zbierky

Výnos zo zbierky Dni nezábudiek 2011

Tlačová správa 27. 3. 2012

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala v októbri Liga za duševné zdravie SR celonárodnú zbierku, ktorá mala cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševných porúch. Výnos je použitý na terapeutické programy v členských združeniach LDZ SR a na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá je predpokladom úspešnej liečby.

Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi a zároveň zaťažuje štátny rozpočet. Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

V roku 2011 sme prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ rozdali širokej verejnosti 50 tisíc edukačných letákov. V termíne od 8. – 12. októbra prebehla celonárodná Zbierka 2011, v rámci ktorej dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkali nezábudky – symbol duševného zdravia. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Ciele zbierky

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a tvorivého trávenia času ľudí s duševnými poruchami v členských združeniach LDZ SR v regiónoch Slovenska. Projekty v regiónoch sú podporované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje rôznorodé aktivity a Liga za duševné zdravie SR na prípravu ďalších informačných a edukačných kampaní a projektov.

VÝNOS ZO ZBIERKY „DNI NEZÁBUDIEK“ 2011

Celoslovenská zbierka v roku 2011 bola úspešná, zapojilo sa 66 slovenských miest, 193 stredných škôl a 102 koordinátorov. V pouličnej forme zbierky sa vyzbieralo 73 613,76 Eur, formou SMS sa vyzbieralo 4 491,- Eur a formou priamych vkladov na účet Ligy sa vyzbieralo 269,88 Eur. Spolu sme v roku 2011 vyzbierali 78 374,64 Eur, čo bolo o 437,- Eur viac oproti roku 2010.

Vyhodnotenie najlepších škôl, miest, koordinátorov a dobrovoľníkov v uliciach miest Slovenska počas zbierky v roku 2011:

V tabuľke sú tri najúspešnejšie školy zapojené do Zbierky Dni nezábudiek 2011. Finančnú odmenu pre bratislavskú a mimobratislavskú najlepšiu školu venovala spoločnosť Kaufland.

Čistý výnos Zbierky za rok 2011 ostáva čiastočne v regiónoch Slovenska v členských združeniach a časť z neho bude použitá na programy pre ľudí s duševnými poruchami – aby sa napriek stigmatizácii mohli dostať ku kvalitnej liečbe, cez komunitné programy až k úplnému vyliečeniu a návratu do života a k práci.

Ďakujeme všetkým partnerom informačnej kampane a celonárodnej zbierky, ďakujeme všetkým koordinátorom a tisícom dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na dobrých výsledkoch každoročnej Zbierky „Dni nezábudiek“.

Nezabúdajte na Vaše duševné zdravie. Je rovnako dôležité, ako to telesné.

7. apríl je Svetovým dňom zdravia.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Tel.: 02/63815592
Mail: olga.valentova@dusevnez.sk

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.