08. 02. 2011 Správy

Výročná správa Ligy za duševné zdravie za rok 2010

Informačné kampane

Jarná informačná kampaň a výročný koncert spojený s odovzdávaním cien

Liga za duševné zdravie zahájila 25. februára jarnú destigmatizačnú a preventívnu kampaň.

Žijeme v 21. storočí, vedci dokážu transplantovať srdce alebo skúmať Mars, a predsa ešte stále verejnosť verí v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom týchto stereotypných predstáv o ľuďoch trpiacich duševnou poruchou je nevedomosť a strach z duševnej poruchy a jej nositeľov. Pritom psychické problémy sa týkajú každého z nás a v extrémnej situácii môžu prerásť do duševnej poruchy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou.

Liga za duševné zdravie SR realizovala v spolupráci s ODOS v rámci Národného programu duševného zdravia s podporou Ministerstva zdravotníctva SR informačnú kampaň na podporu destigmatizácie a na prevenciu depresie a suicídií. Tohtoročná informačná kampaň pod názvom „Daj stop stigme! O duševných poruchách bez mýtov a neprávd. Neváhaj vyhľadať pomoc!“ prebiehala v marci 2010 v médiách a prostredníctvom informačných letákov v čakárňach praktických lekárov a v lekárňach na celom Slovensku.

V regiónoch Slovenska prebehali tiež diskusie pre verejnosť s odborníkmi, ktoré organizovali združenia pacientov a príbuzných. Diskusie odborníkov, psychiatrov alebo psychológov s verejnosťou boli v marci v Bratislave, Žiline, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Rimavskej Sobote, Považskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove.

Vyvrcholením destigmatizačnej kampane bol slávnostný koncert, ktorý Liga za duševné zdravie SR organizuje každoročne a udeľuje na ňom „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“. Výročný koncert sa konal 18. marca v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca pod záštitou Ministra zdravotníctva Richarda Rašiho a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského. Ceny sú ako už tradične umelecké diela, sochy od významných slovenských výtvarníkov Svetozára Ilavského a Daniela Brunovského.

CENU PRE JEDNOTLIVCOV ALEBO ZDRUŽENIE za pomoc pri napĺňaní cieľov Ligy za duševné zdravie SR získalo občianske združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia za dlhoročnú snahu prekonávať predsudky a postupne znižovať stigmu a dlhodobo pretrvávajúcu diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku, pretože odbúranie predsudkov je dôležité pre pacientov a efektívny proces ich vyliečenia a opätovného zaradenia do práce a do života.

Cenu za ODOS prevzala výkonná riaditeľka MUDr. Marcela BAROVÁ, členka Rady duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR a Rady vlády SR pre zdravotne postihnutých občanov, v ktorej je zástupcom ľudí s duševnými poruchami. MUDr. Marcela Barová sa už deväť rokov aktívne venuje práci v pacientskych a príbuzenských organizáciách združených v ODOS-e.

CENU PRE MÉDIÁ za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia získal redaktor Zvolenských novín – Mgr. Martin Mázor za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a duševných poruchách, za ústretovú propagáciu myšlienok LDZ SR. Martin Mázor prispieva do rôznych regionálnych médií v banskobystrickom kraji, napríklad do Rádia Regina Slovenského rozhlasu a zároveň pôsobil ako šéfredaktor internetového časopisu Premeny, ktorý informoval o činnosti združení v oblasti duševného zdravia.

K tohtoročnému oceňovaniu sa pridala aj Kancelária WHO na Slovensku a odovzdala „Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia“. Cenu si odniesli členovia Občianskeho združenia KRÍDLA, ktoré úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. KRÍDLA vytvárajú priestor pre širokú škálu terapií, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá je dôležitým tréningom pre život a v kontinuite liečby prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami, vedie ich cestou k uzdraveniu a triumfuje plnou integráciou a návratom do života. Cenu prevzali PhDr. Katarína Minichová, Ing. Taťjana Žáčková a Mgr. Dušana Štěrbáková.

Slávnostný koncert moderovala už tradičná podporovateľka Ligy Soňa Műllerová a na koncerte účinkovali hudobníci Eugen Prochác – violončelo a Rajmund Kákoni – akordeón, ktorí zahrali skladby hudobných skladateľov ako J. S. Bach, Ilja Zeljenka či Astor Piazzola. Všetci účinkovali na slávnostnom koncerte bez nároku na honoráre.

Spoluorganizátorom koncertu je Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré pomohlo vytvoriť vysokú úroveň podujatia vo vzácnych priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca.

Občerstvenie na koncert poskytla spoločnosť Nycomed a chránená kaviareň MEDZI NAMI podporovaná Ligou, v ktorej pracujú ľudia s duševnou poruchou. Kaviareň predstavila svoj sortiment slaných a sladkých domácich koláčov.

Súčasťou jarnej kampane bola aj kampaň na asignáciu 2% z daní fyzických a právnických osôb, ktorá prebiehala v printových médiách, na internete a tiež formou bannerov v po celom Slovensku.

Jesenná informačná kampaň: Dni duševného zdravia

V rámci destigmatizačnej kampane Dni nezábudiek 2010 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia LDZ pokračuje v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do života, k rodinám a k práci.

Súčasťou kampane bola aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k budovaniu komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu pomáha priamo v uliciach slovenských miest šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň sme zahájili začiatkom septembra a vyvrcholila zbierkou v uliciach slovenských miest od 11. októbra do 13. októbra 2010, počas ktorej mohla verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kúpou „nezábudky“ priamo v uliciach. Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 833 v hodnote 1,- Eur mohla verejnosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca októbra tiež aj formou priameho príspevku na zbierkový účet LDZ.

Priority kampane v roku 2010:

  • upozorniť slovenskú laickú verejnosť, odborníkov a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie, na potrebu dobudovania komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných
  • podpora sociálneho začlenenia ľudí s duševnými problémami prostredníctvom prerozdelenia výnosu zo zbierky Dni nezábudiek spolupracujúcim a členským organizáciám LDZ SR. Pacientske a príbuzenské zduženia dostali 90% z výnosu, ktoré sami vyzbierali, ostatne neziskové organizácie dostávajú 30% zo sumy
  • osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví
  • oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami
  • upozorniť na zvyšujúci sa počet ľudí trpiacich depresiou podľa prieskumov Svetovej federácie duševného zdravia

 

Priebeh kampane :

  • Mediálna informačná kampaň
  • Sprievodné informačné podujatia v regiónoch
  • Celoslovenská verejná zbierka „Dni nezábudiek“ v uliciach a formou SMS a priamych vkladov

 

Kampaň mala prípravnú fázu s tlačovými besedami, komunikačnou kampaňou v elektronických médiách – TV, rozhlase, v tlačových médiách, v interiéroch MHD a na internete od začiatku septembra.

Celoslovenská zbierka „Dni nezábudiek 2010“

Jesenná kampaň vyvrcholila celoslovenskou zbierkou Dni nezábudiek 2010

Liga za duševné zdravie SR organizuje informačné kampane a celonárodnú Zbierku už sedem rokov. Duševné ochorenia sú po onkologických a srdcovo-cievnych ochoreniach na 3. mieste medzi príčinami invalidizácie našich občanov. To okrem osobného nešťastia týchto ľudí znamená aj ohromné náklady zo štátneho rozpočtu, ktoré by nemuseli byť. Ročne pribudne asi stotisíc pacientov v ambulanciách psychiatrov. To sú fakty, ktoré Liga za duševné zdravie už roky zdôrazňuje, pretože verejnosť je o problematike duševných porúch a ich liečiteľnosti stále nedostatočne informovaná.

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2010, ktorá sa konala v októbri 2010 upozornila na osamelú situáciu ľudí trpiacich duševnými poruchami.

Prispievať do zbierky mohla široká vrejnosť troma spôsobmi. Prvou formou je prispievanie priamo do pokladničiek, druhou je priamy vklad na zbierkový účet, treťou formou je posielanie SMS správ na skrátené číslo 833. V dňoch 11. Až 13. Októbra dobrovoľníci na celom Slovensku rozdávali informačné materiály a nezábudky za dobrovoľný príspevok. Výnis zbierky v roku 2010 predstavoval 77 937,- Eur.

Použitie finančných prostriedkov zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2010 v roku 2011 :

Občianske združenie OPORA- VEDIEŤ ŽIŤ realizuje už roky podpornú skupinu pre príbuzných ľudí s duševným ochorením formou mesačných stretnutí s odborníkmi. V tomto roku 2011 pripravilo program „Podpora na ceste 2“. Budú to podporné a psychoedukačné stretnutia pre príbuzných a ľudí s duševným ochorením. Lepšia informovanosť o chorobe a liečbe zmierňuje záťaž a emočnú zaangažovanosť príbuzných, ktorí môžu pochopiť a pomáhať svojmu chorému, čo vedie k znižovaniu relapsov.

Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ v Košiciach pripravilo projekt „Symbióza tela a duše“ na zvyšovanie psychickej a fyzickej kondície pacientov, ich zapájanie do života a spoločnosti a zároveň zvýšenie informovanosti košickej verejnosti o aktivitách strediska.

Bratislavské združenie a rehabilitačné stredisko Krídla, získalo vlani Cenu LDZ SR od Kancelárie WHO na Slovensku. Plánuje zrealizovať štvordenný pobyt pre ľudí s duševnou poruchou v lokalite Malých Karpát. Pobyt bude mať vzdelávacie ciele, športovo-relaxačné aktivity a psychosociálne ciele v rámci zdravej sociálnej komunikácie.

Pacientska organizácia POZDRAV z Michaloviec pripravuje projekt chránenej dielne a vydávanie tradičného časopisu Tetralóg.

Regionálne združenie Ars Vivendi v Trenčíne použije peniaze na projekt „Leto s ľudovými remeselníkmi“ – resocializačný pobyt v rámci ergoterapie (liečba prácou) pre 50 ľudí

Združenie Sofia v Bratislave zrealizuje z výnosu projekty na zmiernenie následkov ochorenia a dlhodobej hospitalizácie ľudí so závažným duševným ochorením prostredníctvom pracovnej terapie v tradičných remeslách a kondičných tréningov (športový turnaj E.A.S.I. Cup 2011).

Občianske združenie DOTYK z Pezinka zorganizuje rehabilitačný pobyt v Tatranskej Štrbe, na ktorom sa rôznymi športovými a zážitkovými aktivitami rozvíjajú schopnosti pacientov a zvyšuje sa možnosť liečby (napr. fóbií).

Prvosienka o.z. v Partizánskom je združenie pre ľudí trpiacich duševnými poruchami. Poskytuje rôzne poradenské, vzdelávacie a tvorivé aktivity na odstraňovanie sociálnej izolácie, zvýšenie komunikačných zručností a podobne.

Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY v Prievidzi použije financie na prevádzku chránenej dielne a klubovne SEVER a na plánované sťahovanie v roku 2011 (úprava priestorov).

Občianske združenie BETLEHEM v Bratislave podporí zo získaných financií pacientsku keramickú dielňu v Dennom psychiatrickom stacionári Hestia, v ktorom sa pacienti doliečujú a absolvujú psychosociálnu rehabilitáciu. Tieto aktivity sú dôležité z hľadiska spätného začlenenia do života a do pracovného nasadenia.

OZ POHĽAD v Košiciach si vlani vytýčili náročný cieľ – vybudovať chránené bývanie pre psychiatrických pacientov v Košiciach, v ktorom usporiadajú workshop o podporovanom bývaní. Z vyzbieraných peňazí zrekonštruujú byty pridelené pre podporované bývanie. Do denného stacionára zakúpia športové, výtvarné a hudobné pomôcky

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. poskytuje komplexnú pomoc ľuďom s duševnou poruchou v Bratislave. Vlani získali nové priestory na Haanovej ul. v Bratislave a vyzbierané prostriedky venujú rekonštrukcii väčších a vhodnejších priestorov pre svoju rozsiahlu prácu, ktorá zahŕňa rehabilitačné stredisko, sociálne poradenstvo, chránená kaviareň, podporované bývanie.

Občianske združenie SANARE v Banskej Bystrici využije vyzbierané prostriedky na vybavenie klubových priestorov občianskeho združenia a časopis Druhý breh.

OZ MOZAIKA zo Žiliny plánuje investovať výnos na rekondičný pobyt, nákup materiálu na klubovú činnosť, na kultúrne aktivity a časopis.

DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie vo Zvolene si naplánovalo štyri rôznorodé aktivity v novom projekte „Poznávaj seba aj iných“, v ktorom budú pokračovať v komunikačných zručnostiach, v spracovávaní projektov a v rôznych pestrých kultúrnych aj športových aktivitách.

OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice využije financie na ozdravovací rekondičný pobyt na termálnom kúpalisku v Štúrove.

3lobit, o.z. v Bratislave vybudoval terapeutické centrum pre deti a mládež s autizmom, v ktorom je multisenzorická miestnosť Snoezelen. V tomto roku chcú rozšíriť informačný a servisný portál k terapeutickej metóde Snoezelen.

INTEGRA, o.z. Michalovce zorganizuje každoročne vo februári svoj tradičný tetralógový Maškarný ples, ktorý je dôležitou spoločenskou udalosťou pre príbuzných, priateľov ľudí s duševnými poruchami, profesionálov a verejnosti.

PRO MENTE, n.o. v Michalovciach použije financie na zariadenie priestorov komunitnej miestnosti, ktorá je súčasťou podporovaného bývania pre ľudí s duševnými poruchami.

Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o. vo Vranove nad Topľou (KPC) založili vlani občianske združenie, poradňu a webovskú stránku. V projekte „Otvorené srdce“ budú informovať o možnostiach zamestnania v chránených dielňach, pomáhať nájsť stratené pracovné návyky a tak sa ľahšie začleniť do spoločnosti.

BETLEHEM – Združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v Rimavskej Sobote pri Dennom stacionári podporí chránené dielne: keramickej, krajčírskej, stolárskej dielne a výtvarného ateliéru. Zakúpia výtvarné a športové potreby.

Občianske združenie EFKO, Hronovce, okres Levice plánuje z finančných prostriedkov zo Zbierky podporiť projekt chráneného bývania združenia kúpou chladničky a športových potrieb pre socioterapeutický úsek.

Celoslovenské združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia využije financie na prácu združenia a jeho členov, a na vydávanie časopisu Druhý breh.

Regionálne občianske združenie ODOS – Košice zrealizuje destigmatizačný projekt FORUM (výtvarné aktivity a besedy v komunite) a vydá k nemu odborné publikácie.

OZ No a čo? zo Starej Ľubovne chystá pre svojich klientov návštevu kultúrnych a športových podujatí, kurz prvej pomoci a školenie o zdravej životospráve, a nákup výtvarných a kancelárskych potrieb. Ďalej školenie „Právnické minimum“ zamerané na práva v oblasti ZŤP občanov.

OZ PO ART v Prešove zorganizuje v chránenom pracovisku MabajEnergy podpornú skupinu pre klientov v rámci pravidelných týždenných stretnutí s cieľom motivovať, rozvíjať rôzne talenty a poskytovať odbornú terapeutickú pomoc.

Liga za duševné zdravie SR použila financie na projekty v súlade s cieľmi zbierky ako napríklad: Poradňa Nezábudka, ktorá slúži v priestoroch bratislavského Auparku. Galéria Nezábudka, ktorá roky podporuje výtvarnú tvorbu autorov trpiacich duševnými poruchami vo svete nazývanú „art brut“. Motivačné centrum, ktoré už od roku 2007 pripravuje priestor pre rozvoj ľudí s duševnými poruchami ale aj ich príbuzných, ktorí často trpia nepochopením okolia. Liga realizuje programy literárne, výtvarné, pohybové a pre poruchy príjmu potravy.

Vzdelávacie aktivity

Liga za duševné zdravie SR je celoslovenská platforma, ktorá združuje regionálne organizácie odborníkov, pacientov a príbuzných. Cieľom programov, ktoré realizuje LDZ SR je zefektívniť činnosť organizácií a zvýšiť tak ich vplyv na zlepšenie situácie v oblasti duševného zdravia v regiónoch, zvýšiť ich výkonnosť pri presadzovaní svojich práv a ovplyvňovaní regionálnych a národných politík.

Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním

V roku 2010 sme ukončili vzdelávací projekt Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním januárovým školením lídrov pacientských združení. Projekt bude definitívne ukončený po administratívnom spracovaní vo februári. Dopad projektu budeme sledovať ďaľších 5 rokov.

Program prevencie suicídií u stredoškolskej mládeže

Národný program duševného zdravia (NPDZ) definuje ako jednu z priorít realizovanie školských programov podpory duševného zdravia aj prevenciu samovražednosti. Liga za duševné zdravie za podpory MZ SR zrealizovala v rámci úloh Národného programu duševného zdravia tento program ako pilotný projekt.

Samovražda je jednou z troch najčastejších príčin úmrtí u mladých ľudí v krajinách EÚ (Eurostat). K spektru suicidálneho správania patrí aj sebapoškodzovanie, ktoré je oveľa častejšie ako dokonaná samovražda. Sebapoškodzovanie je samo o sebe problémovým správaním, ale ukazuje sa aj ako významný rizikový faktor suicidálneho správania.

Podľa údajov NCZI bolo na Slovensku vo vekovej kategórii od 15 do 29 rokov v roku 2007 zaznamenaných 97 a v r. 2008 – 103 samovrážd. V roku 2007 uvádzajú štatistiky v tejto vekovej kategórii 475 a v r. 2008 349 samovražedných pokusov. Štatistické údaje sú však podľa odborníkov značne podhodnotené, pretože aj napriek povinnosti hlásiť samovražedné pokusy, sa to nedarí.

Dôvody samovraždy bývajú rôzne, najčastejšími motívmi samovražedných pokusov v SR sú rodinné problémy a iné vnútorné osobné konflikty. V ich pozadí však často stoja práve duševné ochorenia, závislosť od alkoholu či iných drog a niektoré telesné ochorenia spojené so silnou chronickou bolesťou.

Preto vznikol v Lige Projekt „Prevencia suicídií na stredných školách“ s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. V bratislavskom kraji bol pilotne zrealizovaný program „Nikto nie je dokonalý…“ určený stredoškolákom a je pokračovaním preventívneho programu pre stredoškolskú mládež „Som v pohode. A ak nie…?“. Program je postavený na interaktívnych stretnutiach so študentmi, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné. Stretnutia sa venujú témam stresu, špecifickým poruchám (depresia, poruchy príjmu potravy), ale aj zásadám psychohygieny, ideálu krásy a riešeniu problémových situácií v škole a v rodine. Pilot programu bol realizovaný na stredných školách v bratislavskom kraji vo februári a marci 2010. Zapojilo sa 8 škôl, 13 tried a teda približne 360 študentov.

Súčasťou projektu bol aj odborný workshop pre školských a poradenských psychológov „Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov“, ktorý bol zrealizovaný pilotne v marci 2010. Cieľom je prevencia suicidálneho správania na Slovensku, zníženie počtu úmrtí následkom samovraždy.

Odborníkom sa pri evaluácii (hodnotení) programu podarilo preukázať efektivitu programu vo všetkých sledovaných oblastiach, menovite: v znížení faktora suicidality a vo významnom zvýšení viacerých konkrétnych vedomostí o duševnom zdraví a duševných poruchách a tiež v stratégiách získania odbornej pomoci.

Knižnica nezábudka

Počas roka sme sa sústredili na dobudovanie ponuky titulov a doladenie výpožičného systému špecializovanej knižnice literatúry o duševnom zdraví.

Podporné programy pre pacientov a príbuzných

Diskusie pre verejnosť

V tomto roku sme podporili realizáciu diskusií, ktoré sa uskutočnili v regiónoch Slovenska za pomoci našich členských združení . Diskusie boli podporené z grantu MZ SROV. Liga bude aj naďalej pokračovať v diskusiách na festivale Pohoda.

Galéria Nezábudka

Liga za duševné zdravie v rámci dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Pfizer buduje Galériu Nezábudka, v ktorej sa združujú výtvarníci a amatérski autori – ľudia trpiaci duševnou poruchou. Autori tvoria pod vedením odborníkov, stretávajú sa na výtvarných workshopoch v Lige za duševné zdravie, zdokonaľujú svoju tvorbu a vytvárajú zbierku diel v Galérii Nezábudka. Výtvarné diela týchto autorov sa nazývajú „art brut“. Každoročne oslovíme všetky psychiatrické nemocnice a zariadenia, v ktorých sa stretávajú ľudia s duševnou poruchou, aby nám zaslali svoje diela a na základe zhodnotenia výtvarníkmi Liga vyberie adeptov na ďalšiu výtvarnú tvorbu. Táto spolupráca môže vyústiť do dlhodobej odbornej arteterapeutickej spolupráce na workshopoch, vedenie pacienta pri jeho výtvarnej práci, a účasť na sústredení s výsledkom vystavovania jeho diel.

Sústredenie v Pezinku

Galéria Nezábudka pri Lige za duševné zdravie SR pripravila aj tento rok pre ľudí s duševnými poruchami letné výtvarné sústredenie, ktoré sa už tradične bude konať v areáli Galérie insitného umenia SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Sústredenie potrvá od 26. 7. 2010 do 30. 7. 2010 a zúčastnia sa na ňom jedenásti amatérski výtvarníci – ľudia trpiaci duševnou poruchou. Čaká ich päť zaujímavých dní, počas ktorých budú zbierať inšpirácie, zdokonalia sa vo výtvarných technikách a získajú aj nové poznatky z dejín výtvarného umenia. Na záver svoje dojmy spracujú do výtvarných diel, ktoré budú vystavené priamo v areáli Schaubmarovho mlyna. Popri rôznych výtvarných dielňach budú súčasťou pobytu aj krátke výlety do okolia a iné tvorivé aktivity. Sústredenie sa bude konať pod vedením odborníkov: výtvarníkov Vladimíra Kordoša a Soni Sadílkovej, spisovateľa a textára Daniela Heviera, psychologičky Simony Vaďurovej a Kataríny Čermákovej a historičky umenia Nadi Kančevovej.

Podporovaním výtvarnej tvorby autorov s duševnou poruchou, organizáciou aktivít ako je napríklad takéto sústredenie v Schaubmarovom mlyne, chce Liga za duševné zdravie prispieť k rozvoju arteterapie na Slovensku a zároveň podporiť integráciu autorov trpiacich duševnými poruchami do spoločnosti.

Výstava v rámci jesennej kampane

Výstava Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením niekoľkoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. A práve objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom psychiatra MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Od roku 2004, kedy Liga začala s touto skupinou autorov intenzívnejšie spolupracovať, sa podarilo objaviť viacero výtvarne zaujímavých osobností a postupne vytvoriť pomerne rôznorodú kolekciu, ktorá doteraz nebola verejne prezentovaná v ucelenejšej podobe. Výstava ART BRUT v Zichyho paláci a predkladaný katalóg sú prvým impulzom smerom k slovenskej verejnosti.

Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako „art brut“.

Výstava ART BRUT sa konala ako súčasť informačnej kampane Dni duševného zdravia pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave od 14.10. do 7.11.2010.

Motivačné centrum Nezábudka

V rámci Motivačného centra sme realizovali programy, ktoré sa tešia dlhodobému záujmu pacientov a podpore odborníkov (psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov).

Program Štúdio Open – Art

V štúdiu Open- Art v rámci Motivačného centra sa aj naďalej pravidelne stretávali ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť príležitosť na tvorivú realizáciu pre ľudí s duševnými poruchami, rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti práce s výtvarnými technikami pod odborným vedením. Ateliéry prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s duševným ochorením.

Program Cesta k pomoci pre priateľov a príbuzných

Program prispieva ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných a zvýšiť tak kvalitu ich života. Je určený predovšetkým pre ľudí s duševným ochorením a pre ich príbuzných a blízkych (ktorí často trpia ochorením svojho blízkeho vďaka stigmatizácii viac ako samotný chorý), ale tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázky duševného zdravia a choroby.

Cieľom je:

– sprostredkovať komplexné informácie o duševných ochoreniach, o procese a stratégiách zvládania duševného ochorenia a o možnostiach lekárskej, sociálnej a terapeutickej pomoci;

– poskytnúť orientáciu najmä tým, ktorí majú aktuálnu skúsenosť s prepuknutím duševného ochorenia či už u seba alebo u svojho blízkeho;

– pomôcť k rýchlejšiemu a lepšiemu vyhľadaniu vhodnej odbornej pomoci;

– vytvoriť priestor pre dialóg medzi odborníkmi z oblasti duševného zdravia o potrebách ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných, ako aj o spôsoboch ich naplnenia. Tento program zastrešuje OZ OPORA, Mgr. Anka Kočibalová.

Program Literárna dielňa Rozhľady

Program je určený autorom literárnych diel, ktorí sa chcú podeliť so svojimi prácami alebo dozvedieť sa od odborníkov, ako smerovať svoju tvorbu. Najlepšie práce sa čítajú na spoločných stretnutiach a sú uverejnené na webstránke. Literárna dielňa sa realizuje v spolupráci s členskou organizáciu Kultúrne združenie národností a etník SR. Súčasťou dielne sú aj pravidelné stretnutia autorov v LDZ, vydávanie časopisu BELAARIA, a veľké množstvo diel poézia a prózy.Autori sa zúčastňujú aj zahraničných festivalov a sú mimoriadne úspešní.

Dramatická dieľňa

V spolupráci s členskou orgnizáciou Kultúrne združenia národnostných etník SR pod vedením p. Bohuslavy Habovčíkovej ss tu stretávajú ľudia s duševnou poruchou, nacvičujú divadelné hry s vlastným scenárom a organizujú predstavenia

Poradňa Nezábudka

Kamenná poradňa v Auparku je nízkoprahová anonymná a bezplatná. Počas roku 2010 boli k dispozícii odborníci – sociálny pracovník a psychológ. Služby poskytovali odborníci nasledovne: sociálna poradňa každý štvrtok, psychologická poradňa každý utorok, sobotu, nedeľu, vždy od 16 – 20 hod.,

Anabell Bratislava – svojpomocná skupina pre poruchy príjmu potravy

Aktivity realizované v roku 2010:

– podporná svojpomocná skupina pre klientky s PPP (od roku 2007 každý utorok

18:00-20:00),

– tanečno-pohybová terapia pre klientky s PPP

– odborný workshop pre profesionálov zameraný špecificky na použitie tanečno-

pohybovej terapie pri PPP,

– bola vydaná odborná publikácia TPT a PPP,

– vyšiel informačný leták o PPP,

– internetová knižnica Nezábudka (najprv špecializované na PPP, neskôr

všeobecne),

– iné vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť o PPP,

– update webstránky- budovanie adresára špecializovane zameraných odborníkov.

Mental Health Europe

Liga za duševné zdravie je členská organizácia Mental Health Europe ( MHE ) a národný informačný bod pre MHE, v rámci kterého dlhoročne komentujeme rôzne dokumenty a vyhľadávame údaje a štatistiky.

Multifunkčný priestor v Lige za duševné zdravie

Priestory Ligy okrem nášho administratívneho centra naďalej využívali aj členské organizácie – jednak pre ich pravidelné stretnutia, trávenie voľného času a iné svojpomocné aktivity (Krídla, DSS Most, Kultúrne združenie etník a národnosti SR, združenie Sofia, Opora Bratislava, ODOS : Otvorme dvere – otvorme srdcia a mnohé iné).

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú:

Astra Zeneca,Aupark,Bristol-Myers Squibb,Desitin,EgisFond T – Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis,Fond Citibank
Janssen – Cilag a Johnson & Johnson company,Kaufland
Komunitná nadácia, Bratislava,Lundbeck,Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Dexia Banky Slovensko,Nadácia Slovenskej sporiteľne
Orange Slovensko,Pfizer,Sanofi-aventis,Servier
Slovenské elektrárne,Volksbank Slovensko,Zentiva

Za spoluprácu a pomoc pri našej činnosti si našu vďaku zaslúžia:

Anka Šišková
Dado Nagy
Elbatex
Katika Žitniaková
Kristína Farkašová
Soňa Müllerová
Publicis Knut

Naši mediálni partneri:

Akzent media
Big media
Boomerang Cards
EuroAWK
FUN Radio
infoline.sk
ISPA
Jemné melódie
Nubium
Rádio Expres

Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
TA3
TV Bratislava
TV Markíza
TV JOJ
Unimedia
zdravie.sk

Spracovala: Mgr. Alexandra Fischerová, výkonná riaditeľka, 15.01.2011