25. 09. 2017 Zbierky

Zbierka dni nezábudiek 2017

v uliciach takmer 60 miest na Slovensku v dňoch od 29.9.2017 do 3.10.2017

Celonárodná zbierka Ligy za duševné zdravie SR na podporu projektov pre lepšie duševné zdravie ľudí na Slovensku.

Do celoslovenskej zbierky sa môžete zapojiť tromi spôsobmi:

  • SMS v hodnote 2 € na číslo 833 odoslanou v sieťach Orange Slovensko, O2, Telekom a 4ka do 31.10. 2017
  • Dobrovoľným príspevkom za nezábudku vloženým do pokladničiek našim dobrovoľníkom v uliciach slovenských miest od 29.9.2017 do 3.10.2017
  • Vkladom do banky na účty: PRIMA BANKA, a.s., IBAN SK09 3100 0000 0041 5004 1615, POŠTOVÁ BANKA, a.s. IBAN SK30 6500 0000 0000 2057 1089

Duševné zdravie na pracovisku je tento rok hlavnou témou Svetového dňa duševného zdravia, vyhláseného už po 25-krát Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH). Na celosvetovú kampaň slovenská Liga za duševné zdravie SR tradične nadväzuje celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2017. Jej cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného zdravia. V slovenských mestách stretnete dobrovoľníkov s modrou nezábudkou od 29. septembra do 3. októbra.

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 16 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

„V súvislosti so Svetovým dňom duševného zdravia sa v rámci osvety zaoberáme témou, ktorá sa týka naozaj každého z nás. Ide o duševné zdravie na pracovisku, stavy a situácie, ktoré ho ovplyvňujú a menia tak fungovanie nielen jedinca, ale aj jeho kolegov v práci a rodiny. Našim cieľom je destigmatizovať predovšetkým vnímanie ľudí s duševnými problémami zo strany ich okolia – čiže zbaviť ich predsudkov, krivého a diskriminačného pohľadu na blízkeho s komplikáciami, ktoré môžu postihnúť kohokoľvek,“ povedal Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA PRACOVISKU

Naše životy sú dnes rýchle, vzťahy často povrchné a kto v práci povolí, môže byť bez problémov nahradený. Stres, dôraz na výkonnosť pracovníka a strach zo straty zamestnania, to všetko vyvoláva u zamestnaných ľudí pocit psychickej záťaže. Priamym dôsledkom je rastúci výskyt ochorení, súvisiacich s pracovnou záťažou. Najčastejšie sú to práve duševné poruchy.

Avšak pre ľudí na pracovisku je ťažké priznať, že majú zdravotné ťažkosti – nieto ešte duševné. Často sa stávajú terčom posmechu, zdrvujúcej kritiky od nadriadeného, šikany, vylúčenia z kolektívu. Pozrime sa na to, ako sa cíti človek s depresiou a ako ho môžu vnímať jeho kolegovia:

Môže sa to stať každému. Nebuďme ľahostajní k problémom druhých, nedívajme sa na pracovníkov len ako na stroje a vnímajme potrebu ochrany duševného zdravia. Často ten, ktorý sa nám javí ako lenivý, pomalý a nezodpovedný človek, práve prežíva ťažké obdobie a potrebuje našu pomocnú ruku.

Duševné poruchy sú veľmi dobre liečiteľné a ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou sa vedia opäť začleniť do práce. Je dôležitá skorá identifikácia príznakov duševných problémov. Nebojte sa navšíviť odborníka. Šírte myšlienku na vašom pracovisku, my všetci potrebujeme podporu, uznanie a bezpečné miesto na prácu.

Hovorme spolu o duševnom zdraví. Bude nám lepšie.

Rady pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov je dôležité, aby sa vzdelávali v otázkach duševného zdravia, aby boli citliví na všetky potreby zamestnancov, ktoré môžu vzniknúť. Zamestnanci môžu mať z mnohých dôvodov problémy s duševným zdravím a psychickou nepohodou, nie vždy však v súvislosti so zamestnaním. Je ale dôležité, aby pracovisko bolo citlivé a bezpečné miesto pre zamestnancov v každej situácii. Uistite sa, že tieto otázky sa týkajú všetkých zamestnancov vrátane manažmentu.

Programy pomoci pre zamestnancov:

  • Väčší zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby duševné zdravie bolo súčasťou akýchkoľvek programov pomoci pre zamestnancov.
  • „Bezpečné“ rozprávanie / priestory – vytvorte prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, aby mohli hovoriť o problémoch, ktoré môžu zapríčiniť ich „neprítomnosť“ na pracovisku.
  • Otvorené rozhovory – zdôraznite všetkým zamestnancom, že nesmie existovať žiadna stigma spojená s problémami duševného zdravia a buďte príkladom.
  • Samotný život môže byť veľmi stresujúci a pracovisko by malo byť útočiskom a pomocou. Zahrňte koncept dobrého duševného zdravia a posilnite jeho postavenie pri riešení problémov psychickej nepohody zamestnancov, aby pomohli svojmu komfortu a bezpečnosti v organizácii.
  • Vytvorte atmosféru nádeje – hľadajte aktivity, ktoré podporujú tímovú prácu a pocit, že na pracovisku „nie ste sám.“ Podporuje to tvorivosť, produktivitu a nádej zamestnancov.

 

Odporúčanie pre zamestnancov

Na prvom mieste je váš vlastný blahobyt – v prvom rade sa postarajte o svoju duševnú pohodu, hľadaním pomoci tam, kde je to možné. Uistite sa, že máte silný systém osobnej podpory v zamestnaní aj mimo neho. Môže byť užitočné zdieľať svoju osobnú zdravotnú a duševnú situáciu s nadriadeným, aby vás vedel pochopiť, porozumieť vám a pomôcť.

Školenia:

  • Pochopte, ako vaše telo/mozog fungujú. Je to veľmi dôležité pre vašu psychickú pohodu. Existuje veľa osobných alebo online školení a tréningov, ktoré vám v tom pomôžu. Zúčastnite sa všetkých programov týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré vám zamestnávateľ ponúka.
  • Staňte sa iniciátorom zmien – ak vaša organizácia nie je duševne bezpečné miesto pre prácu, hľadajte spôsoby, ako to začať meniť. Rozprávajte o tom individuálne s kolegami, ale aj na spoločných stretnutiach, kde je príležitosť povedať nápady všetkým – neformálne stretnutia, školenia, teambuildingy, pohovory s nadriadenými, hodnotenie kolegov a pod.

 

O Svetovom dni duševného zdravia (World Mental Health Day)

Svetová federácia pre duševné zdravie (WFMH) bola založená v roku 1948 s cieľom šíriť osvetu v rámci prevencie duševných a emočných porúch. 10. október 2017 je výročný, pretože je už 25-krát Svetovým dňom duševného zdravia! Svetová federácia pre duševné zdravie ho založila v roku 1992 a odvtedy sa po celom svete konajú podujatia pre zvýšenie povedomia a osvety o dôležitosti duševného zdravia pre náš život # WorldMentalHealthDay. Témou tohto výročného dňa je v roku 2017 duševné zdravie na pracovisku.

Liga za duševné zdravie SR tvorí v súčasnosti spolu s 35 -timi pacientskými a charitatívnymi organizáciami na Slovensku sieť združení, ktorých cieľom je aktívna podpora duševného zdravia.

Spoločne už 16 rokov meníme postoje slovenskej verejnosti k duševnému zdraviu. Snažíme sa znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Informačná kampaň upozorňuje na to, že ako veľmi je dôležité dbať na zdravé pracovné podmienky a predchádzať tak vzniku duševných porúch. Stáva sa, že špeciálne ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou podceňujeme, neveríme v ich schopnosti a odsudzujeme. Sú to naše predsudky a často aj nevedomosť, ktoré nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu.

Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.

16. VÝROČIE ZALOŽENIA LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR OSLÁVIME AJ TÝMITO PROJEKTAMI:

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách po celom Slovensku, pokračovaním úspešného detského projektu Zippyho kamaráti, prednášky pre verejnosť a rodinných príslušníkov, či projektom individuálnych psychoterapií v priestoroch Ligy za duševné zdravie.

Cieľom kampane a zbierky je destigmatizácia ľudí s duševnými ochoreniami

Projekty v regiónoch sú financované výnosom so Zbierky, ktorý členské združenia využijú na svoje aktivity a Liga na prípravu ďalších informačných kampaní.

Pomôžte nám pomáhať.

Ďakujeme