01. 05. 2014 Nezaradené

Zippy’s Friends na Slovensku

Organizátor projektu Zippy’s Friends na Slovensku:
Liga za duševné zdravie SR

Partneri projektu na Zippy’s Friends na Slovensku:
Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika

Členovia projektového tímu z Trnavskej univerzity budú priebežne monitorovať implementáciu programu Zippy’s Friends na zúčastnených školách a úspešnosť programu vyhodnotia pred- a po-intervenčným testom zapojených žiakov a učiteľov.

Organisasjonen Voksne for Barn, Oslo, Nórsko

Pracovníci nórskej partnerskej organizácie Voksne for Barn vyškolia v úvode projektu troch slovenských odborníkov v metodiky programu Zippy’s Friends (ZF).
Ďalej poskytnú osobnú odbornú podporu pri tréningu učiteľov a kontinuálnu dištančnú podporu pri implementácii programu ZF počas celého trvania projektu.

Voksne for Barn
je organizácia realizujúca program ZF v Nórsku od roku 2005. Doposiaľ sa jej ho podarilo implementovať vo viac ako 600 školách v celej krajine. Skúsenosti
Voksne for Barn sú veľmi dôležité pre organizáciu ako je Liga za duševné zdravie SR, ktorá začína realizovať program ZF na Slovensku.

CIEĽ PROJEKTU:

Dobré duševné a emocionálne zdravie detí je nevyčísliteľnou hodnotou nielen pre ne samé, ale pre celú spoločnosť. Ak naučíme deti zvládať náročné situácie, vybrať si spôsob reakcie, rozpoznávať a vyjadrovať svoje emócie v ranom veku, budú lepšie pripravené čeliť problémom v adolescencii a dospelosti. Naša spoločnosť už pred časom uznala dôležitosť duševného zdravia pre zdravie celkové. Stále viac sa hovorí tiež o jeho prevencii a vyvíjajú sa pre ňu rôzne aktivity, hlavne pre dospelých ľudí. Je však načase sústrediť sa na deti. Národný program Duševného zdravia (z r.2002) v kapitole Podpora a prevencia obzvlášť vyzdvihuje realizáciu školských programov podpory duševného zdravia. Zlepšenie vedomostí a zručností žiakov a študentov, ale aj pedagógov, môže pomôcť pri znižovaní napätia v školských aj mimoškolských kolektívoch a z dlhodobého hľadiska pri znižovaní diskriminácie a stigmy v spoločnosti.

Týmito témami sa Liga za duševné zdravie zaoberá už od roku 2001. Veľmi málo sa však zatiaľ venujeme prevencii duševného zdravia v ranom detstve. V slovenskej spoločnosti existuje minimálne množstvo preventívnych programov zameraných na duševné zdravie detí. Deti čoraz častejšie trpia psychosomatickými ochoreniami a nevedia si tvoriť zdravé sociálne vzťahy, čo je prameňom diskriminácie a asociálneho správania v dospelosti.

Preto s veľkou dôverou siahame po overenom programe, ktorý bol vyskúšaný v školách a škôlkach v 28 krajinách celého sveta. Je to program zameraný nie na
duševné ochorenia, ale na podporu duševného zdravia.

Naša spoločnosť venuje mnoho úsilia na potláčanie prejavov podnecujúcich nenávisť (hate speech), prejavov rasizmu, intolerancie, diskriminácie, a naopak na podporu tolerancie a multikultúrneho porozumenia. Väčšina týchto aktivít sa venuje mladým ľuďom, či dospelým, ktorí však už v sebe nesú predsudky, zážitky a skúsenosti z rodinného, školského či širšieho sociálneho prostredia. Týchto predsudkov a stereotypov sa dospelý človek zbavuje ťažko.

V našom projekte sa preto zameriavame na deti vo veku 5-7 rokov, ktoré sú v tvárnom období, v čase, keď sa zoznamujú s novým (školským) prostredím, učia sa presadiť a uspieť v kolektíve, začínajú si formovať svoje názory nezávisle od vplyvu rodičov a vychovávateľov. V rámci nášho projektu bude v tejto vnímavej skupine realizovaný medzinárodne validovaný program Zippy’s Friends (ZF), ktorý bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, bol už doposiaľ realizovaný v 28 krajinách sveta u viac ako 700,000 detí a je schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Prostredníctvom tohto programu sa deti učia lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Deti sa naučia, že je v ich rukách, aký prístup zvládania situácie si zvolia. Naučia sa nové spôsoby zvládania problémov.

Skúsenosti z realizácie tohto programu v iných krajinách dokazujú, že deti po jeho absolvovaní majú lepší pocit zo seba samých, aj zo svojho okolia, dosahujú lepšie výsledky v škole. Väčšina rodičov detí, ktoré program Zippy’s Friends absolvovali, pozoruje u svojich detí zmenu – lepšie komunikujú, viac si vážia priateľov a priateľstvo, sú rozvážnejšie, pozornejšie, priateľskejšie, úprimnejšie a lepšie chápu iných. Učitelia z tried, ktoré program Zippy’s Friends absolvovali, hovoria, že v kolektívoch sa znížila miera konfliktov, a že program im pomohol lepšie chápať žiakov. Evaluácia programu Zippy’s Friends z viacerých krajín ukázala, že jeho absolvovanie prinieslo deťom zlepšenie v spolupráci, asertivite, sebavedomí, empatii a zníženie problémového správania. Deti sa naučili pozitívne stratégie, ako sú: ospravedlniť sa, hovoriť pravdu, hovoriť s kamarátom, rozmýšľať o probléme.

Cieľové skupiny projektu:

Prváci ZŠ

Deti sa naučia zvládať bežné i záťažové situácie, posilnia svoje sociálne zručnosti, zvýšia si sebavedomie a osvoja si princípy tolerancie a empatie.

Učitelia ZŠ

V rámci projektu si 25-30 učiteľov rozšíri teoretické vedomosti a praktické kompetencie vo vzdelávaní detí v oblasti posilňovania ich sociálnych zručností.
Získané vedomosti a kompetencie učitelia využijú v rámci ročného projektu, a po skončení projektu ich budú naďalej využívať vo svojej pedagogickej praxi.

Rodičia detí zapojených do programu

Rodičia sa presvedčia, že dieťa je možné naučiť, ako zvládať problémy a komunikovať o svojich pocitoch. Pre rodičov bude jednoduchšie sa s dieťaťom
rozprávať o jeho pocitoch a ťažkostiach.

Tím programu Zippy’s Friends na Slovenku

Katarína Vítková – supervízor
Daniela Kevelyová – kontinuálna podpora
Oľga Valentová – kontrola
Stanislava Knut – administratívna podpora
Alexandra Bražinová – monitoring, evaluácia
Monica O’Mullane – monitoring, evaluácia
Dagmar Mastelová – monitoring, evaluácia
Randi Talseth – tréning trénerov
Caroline Egar – tréning trénerov

KONTAKT

Liga za duševné zdravie SR

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

tel: +421 2 6381 5592
dusevnez@dusevnez.sk
daniela.kevelyova@dusevnez.sk

Organisasjonen Voksne for Barn

Stortorvet 10
0155 Oslo, Norway

tel: 4723 100 617
randi.talseth@vfb.no

Partnership for Children

26-27 Market Place
Kingston upon Thames
Surrey KT1 1JH
England

tel: 00 44 (0) 20 8974 6004
info@partnershipforchildren.org.uk
www.partnershipforchildren.org.uk

Trnavská univerzita
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

tel: 335 939 111
alexandra.brazinova@gmail.com