Projekt

ACF mikrogrant

Mikrogrant od Active Citizens Fund nám umožnil vytvoriť pracovné skupiny na témy iniciatívy liniek pomoci, Reformy systému starostlivosti o duševné zdravie, Psychického násilia, emočného vzdelávania a tiež ohľadom postoja pomáhajúcich profesií zosobnenej iniciatívou Tenká červená čiara. Projekt tiež financuje internú komunikačnú platformu členských organizácii Ligy.

Názov projektu je „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Ďakujeme za podporu.