20. 06. 2023 Aktuality Čo pre vás robíme

Európsky týždeň duševného zdravia je za nami/European Mental Health Week is past over

Európsky týždeň duševného zdravia 2023 je za nami.

Hlavnou témou bola podpora duševného zdravia komunít. Cieľom tejto celoeurópskej aktivity, ktorú založila a riadi najväčšia európska nezávislá mimovládna organizácia duševného zdravia Mental Health Europe (MHE), je zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia v našom každodennom živote. Liga za duševné zdravie má ako jediná krajina z V4 svojho zástupcu v správnej rade Mental Health Europe. Je ním riaditeľ Ligy JUDr. Andrej Vršanský.
Pri príležitosti Európskeho týždňa duševného zdravia Liga pripravila niekoľko zaujímavých komunitných programov a jej najnovšou aktivitou je Akadémia zotavenia.

Tento týždeň je dobrou príležitosťou pre každého, aby si vymenil informácie o všetkých aspektoch duševného zdravia, podelil sa o osobné príbehy o tom, ako sa vyrovnať s ťažkosťami v čase krízy a tí, ktorí pomoc potrebujú, vedeli, kde ju vyhľadať a čo od nej očakávať.

Pozrite si s nami Správu z Európskeho týždňa duševného zdravia. Je to sumár našich aktivít, ktorými sme oslávili dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie.

European Mental Health Week 2023 is over.

The main theme was promoting community mental health. This pan-European activity, founded and managed by Mental Health Europe (MHE), Europe’s largest independent mental health NGO, aims to raise awareness of the importance of mental health in our daily lives. The Mental Health League is the only V4 country to have a representative on the Mental Health Europe Board. He is the Director of the League, JUDr. Andrej Vršanský.
On the occasion of the European Mental Health Week, the League has prepared several interesting community programmes and its latest activity is the Recovery College.

This week was a good opportunity for everyone to exchange information on all aspects of mental health, share personal stories of coping with difficulties in times of crisis, and for those who need help to know where to seek it and what to expect.

Watch the European Mental Health Week Report with us. It is a summary of our activities to celebrate the importance of mental health care.

European Mental Health Week activity report – ENG version