Projekt

AKADÉMIA ZOTAVENIA

AKADÉMIA ZOTAVENIA
(Українська версія- нижче.)

Vzdelávanie o duševnom zdraví a zotavení od A po Z

Akadémia zotavenia (AZ) umožní ľuďom stať sa odborníkmi na vlastnú starostlivosť o duševné zdravie a rozvíjať zručnosti a sebadôveru pri riadení vlastného zotavenia.

Na Akadémii zotavenia spolupracujú odborníci z povolania, ľudia s osobnou skúsenosťou s
výzvami v oblasti duševného zdravia, rodinní príslušníci a blízki ľudí s osobnou skúsenosťou.
Expertnosť všetkých členov je rovnocenná.

Vzdelávanie je určené ľuďom s osobnou skúsenosťou, odborníkom, príbuzným a všetkým, ktorých téma duševného zdravia zaujíma.

Akadémia poskytuje vzdelávanie, nie je poradenstvom ani terapiou.  Štúdium však môže mať terapeutický prínos.

Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie:
„Koncept zotavenia je budúcnosťou duševného zdravia, pretože je postavený na ľuďoch so zažitou skúsenosťou v oblasti duševného zdravia. Prináša novú službu v nesmiernej šírke pre státisíce ľudí na Slovensku, pre ktorých boli služby pre podporu duševného zdravia doteraz nedostupné.
Akadémiu budeme postupne otvárať v jednotlivých krajoch Slovenska v priebehu roku 2023. Veríme, že štát sa na tento trend napojí a príjme naše systémové návrhy, ktoré mu predkladáme, a ktoré medzičasom budú overené praxou aj v našej krajine. Ďakujeme WHO za podporu pri budovaní inštitucionálnych a ľudských kapacít projektu a Direct Relief za financovanie systémovej zmeny.“

Kde to celé začalo?

Akadémia zotavenia má korene v USA v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku
2000 vzniklo Recovery Education Center v Arizone. Dnes funguje viac ako 100 škôl zotavenia
v 20 krajinách na celom svete a ich počet rýchlo narastá. V čase pandémie COVID-19 sa veľká
časť kurzov presunula do online prostredia a medzinárodná spolupráca škôl zotavenie sa
stala jednoduchšou a bežnejšou ako kedykoľvek predtým.

Koncept zotavenia je evidence based – vedecky podložený. Pri jeho nastavovaní a fungovaní
je potrebná spolupráca s renomovanými odborníkmi z radov psychiatrov, psychológov aj
sociálnych pracovníkov. Pri tvorbe a schvaľovaní jednotlivých kurzov vzdelávania
zameraného na zotavenie je nevyhnutná koprodukcia, t.j. rovnocenná spolupráca zástupcov
profesionálov, ľudí s osobnou skúsenosťou a ich rodinných príslušníkov.

Základné piliere Akadémie zotavenia  C.H.I.M.E

 • Spojenie (connectedness) – umožnenie človeku s výzvami v oblasti duševného zdravia vstúpiť do komunity ľudí s podobnými skúsenosťami, nezostávať v izolácii a podporiť inklúziu.
 • Nádej (hope) – zmena k lepšiemu a zotavenie sú možné.
 • Identita (identity)  „Ja nie som moje ochorenie“.
 • Zmysel (meaning) – zacielenie života na radostnejšie každodenné prežívanie
 • Umocnenie (empowerment) – posilnenie sebavedomie študenta, ale aj poukázanie na reálne možnosti na získanie kontroly nad svojim životom.

 

Najčastejšie otázky

 1. Koľko bude stáť štúdium na Akadémii zotavenia?
  – Vzdelávanie bude za symbolický poplatok, tak aby bolo pre všetkých záujemcov cenovo ľahko dostupné.
 2. Akou formou bude prebiehať vzdelávanie?
  – V skupinách prezenčnou aj online formou.
 3. Kde sa dozviem rozvrh?
  – Témy pre skupiny budú vopred určené a každý záujemca si ich bude môcť vyhľadať na webstránke Akadémie zotavenia.
 4. Kto budú lektori?
  – Skúsení odborníci aj Peer konzultanti – ľudia so zažitou skúsenosťou. Na poskytovanie podpory v tomto úsilí sú často oveľa lepšie vybavení, pretože sa aj oni museli vyrovnať s podobnými výzvami.
 5. Kto sú peer konzultanti/peer pracovníci?
  Pojmom peer označujeme osobu, ktorú spájajú s druhou osobou určité charakteristiky
  v niektorých významných oblastiach. V oblasti duševného zdravia sa jedná o osobu so
  skúsenosťou s duševným ochorením. Súčasne túto svoju životnú skúsenosť využíva
  v prospech ďalších osôb v podobnej situácii a stáva sa tak zdrojom cennej podpory,
  zdieľania, obohatenia a nádeje.
  Peer pracovníci sú ľudia so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením a zotavením,
  pracujúci v službách systému starostlivosti o duševné zdravie. Svoju skúsenosť používajú
  k podpore zotavenia iných ľudí.
  Sú odborníkmi na konkrétnu oblasť alebo skúsenosť, ktorú majú spoločnú s tými, ktorým poskytujú podporu. Vzhľadom k svojej skúsenosti alebo oblasti v ktorej pôsobia môžu pracovať ako peer konzultanti, peer lektori, rodinní peer konzultanti…

 

Čo môže Akadémia zotavenia ponúknuť?

 • Rozpoznávanie, posilňovanie a podporu zažitej skúsenosti
 • Starostlivosť o seba a schopnosti konať sám za seba
 • Zmysluplné úsilie o zníženie neužitočných vzťahov, ktoré zamedzujú sociálnej inklúzii
 • Inšpiratívny dialóg v skupine a vytváranie nového kontextu pre komunikáciu a budovanie vzťahov.
 • Komunitný rozmer zotavenia
 • Podporu zo strany peerov
 • Vznik prirodzenej vzájomnej podpory v súvislosti s novou rolou človeka ako študenta
 • Vytvorenie pozitívnej identity, ktorá presahuje identitu človeka ako pacienta (pacient = moje ochorenie)
 • Odklon od individuálnej práce a prechod k dynamickým vzťahom, ktoré fungujú vďaka skupinovej podpore.
 • Celkové zlepšenie kvality života

 

Čo je zotavenie?

Zotavenie je hlboko osobný, jedinečný proces …
Je to spôsob, ako žiť spokojný, nádejný a prínosný život aj v rámci obmedzení spôsobených ochorením. Zotavenie zahŕňa rozvoj nového zmyslu a cieľa života, keď človek prerastá následky duševnej poruchy“ (W. A. Anthony 1993).

Zotavenie je proces zmeny, ktorý nám pomáha zlepšiť naše zdravie a pohodu, žiť samostatný život a pracovať na naplnení nášho plného potenciálu vo všetkých oblastiach života (definícia WRAP).

Zotavenie je mať  koho milovať – niekde žiť – niečo zmysluplné robiť. (P.Deegan)

Zotavenie sa nedá naučiť. Dá sa len prežiť. Na pôde Akadémie zotavenia je osobná skúsenosť s duševným ochorením najcennejšia. Je pre nás rovnako hodnotná a prínosná ako skúsenosť odborná.

Pri tvorbe a schvaľovaní jednotlivých kurzov vzdelávania zameraného na zotavenie je nevyhnutná koprodukcia, t.j. rovnocenná spolupráca zástupcov profesionálov, ľudí s osobnou skúsenosťou a rodinných príslušníkov ľudí so zažitou skúsenosťou.

Model zotavenia

 • byť súčasťou komunity
 • mať prístup k informáciám
 • snažiť sa mať život pod kontrolou
 • byť si vedomý svojich práv
 • odbúravať predsudky
 • udržať rast a zmenu
 • prekonávať stigmu
 • tvoriť samostatné rozhodnutia
 • zodpovedať sám za seba
 • nové nádeje
 • znovuobjavenie kvalifikácie a kompetencie

 

Naše ďalšie výzvy

Poslaním Akadémie zotavenia bude iniciovať a realizovať zmeny, ktoré vedú k presunu starostlivosti o duševné zdravie do komunity.

Zmeny, ktoré budú zvyšovať rešpekt k ľuďom s výzvami v oblasti duševného zdravia. Chceme ponúknuť profesionálne a dostupné informácie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a priniesť systémové návrhy overené praxou.

V neposlednom rade je potrebná  decentralizovaná finančná prítomnosť štátu, ktorý podporuje zosieťované komunitné centrá a projekty.

USMERNENIA A ODPORÚČANIA

Pre potreby angažovania ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v praxi sme vykoprodukovali nasledujúce materiály.

1.) Ako angažovať ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory.
Odporúčania pre školy zotavenia a vytvorenie siete peer podpory na Slovensku.
Tvorivý kolektív: Michaela Bošániová, Alexandra Dzureková, Štefan Karlík, Juraj Marendiak, Valentína Sedíleková, Světlana Soldánová, Miloš Šviderský, Andrej Vršanský
Spolupracujúce organizácie: O.Z. Nájdi sa, ODOS, Psychiatria nie je na hlavu, Chuť žiť, World Health Organization
Liga za duševné zdravie SR, 2023

2.) Právne stanovisko Zavedenie peer konzultantov do systému pomoci pri starostlivosti o duševné zdravie.
Poláček & Partners pre Liga za duševné zdravie SR, Bratislava, 28.2. 2023

3.) Spolutvorba – záverečný dokument
Autori:
Martina Krivošová, Petra Hofierková, Mgr. Kristína Petrovičová, Alica Uchytilová, Nina Zibolenová, Marína Trnovcová, Mgr. Peter Melek, PhD, PhDr. Eva Kacejová, Miloš Šviderský, JUDr. Andrej Vršanský
Liga za duševné zdravie, 2023

Projekt Akadémia zotavenia podporili organizácie WHO a Direct Relief. Ďakujeme.

АКАДЕМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ

Психічне здоров’я та одужання від А до Я

Академія відновлення (АВ) дозволить людям стати експертами у сфері охорони власного психічного здоров’я та розвинути навички і впевненість у собі, щоб керувати власним одужанням.

В Академії одужання працюють професіонали своєї справи, люди з особистим досвідом подолання проблеми з психічним здоров’ям, члени сімей та близькі людей з особистим досвідом. Експертиза всіх учасників є рівноцінною.

Навчання розраховане на людей з особистим досвідом, професіоналів, родичів і всіх, хто цікавиться темою психічного здоров’я.

Академія надає освіту, це не консультування і не терапія.  Однак навчання може мати терапевтичну користь.

Андрій Вршанський, директор Ліги психічного здоров’я:
„Концепція відновлення – це майбутнє психічного здоров’я, тому що вона побудована на людях, які мають життєвий досвід психічного здоров’я. Вона приносить нову послугу величезного масштабу для сотень тисяч людей по всій країні, для яких раніше послуги з підтримки психічного здоров’я були недоступні.

Ми будемо поступово відкривати Академію в різних регіонах Словаччини протягом 2023 року. Ми сподіваємося, що держава приєднається до цієї тенденції і прийме системні пропозиції, які ми висуваємо, які тим часом будуть перевірені на практиці і в нашій власній країні. Ми дякуємо ВООЗ за підтримку в розбудові інституційного та людського потенціалу проєкту, а також Direct Relief за фінансування системних змін“.

З чого все починалося?

Академія відновлення бере свій початок у США в 1990-х роках. У 2000 році в Арізоні було засновано Освітній центр відновлення. Сьогодні існує понад 100 шкіл відновлення у 20 країнах світу, і їхня кількість стрімко зростає. Під час пандемії COVID-19 значна частина курсів була перенесена в онлайн.

частина курсів перейшла в онлайн, а міжнародна співпраця шкіл реабілітації стала простішою і поширенішою, ніж будь-коли раніше. Концепція відновлення є доказовою – науково обґрунтованою. У своєму створенні та функціонуванні вона вимагає співпраці з відомими експертами з числа психіатрів, психологів та соціальних працівників.

При розробці та затвердженні індивідуальних навчальних курсів важливе значення має копродукція, тобто рівноправна співпраця між представниками професіоналами, людьми з особистим досвідом та членами їхніх родин.

Основні засади діяльності Академії тренінгів C.H.I.M.E.

 • Зв’язок (connectedness) надання можливості людині з психічним захворюванням приєднатися до спільноти таких же, як вона.

 • Надія (hope) зміни на краще та одужання можливі.

 • Ідентичність(identity)„Я – не моя хвороба“.

 • Сенс (meaning) зосередження життя на більш радісному повсякденному досвіді.

 • Емпауермент (empowerment)підвищення самооцінки студента, а також вказівка на реальні можливості для отримання контролю над своїм життям.

 

Часті запитання

1. Скільки коштуватиме навчання в Академії відновлення?

Навчання безкоштовне для всіх учасників.

2. У якій формі відбуватиметься навчання?

– У групах в очному та онлайн форматі.

3. Де можна ознайомитися з розкладом?

– Теми для груп будуть визначені заздалегідь, і всі зацікавлені зможуть ознайомитися з ними на сайті Академії відновлення.

4. Хто буде лекторами?

– Рівні консультанти – люди з життєвим досвідом. Вони часто набагато краще підготовлені для надання підтримки в цьому прагненні, оскільки їм теж доводилося мати справу з подібними проблемами.

5. Хто такі консультанти/працівники за принципом „рівний-рівному“?

Ми використовуємо термін „рівний“ для позначення людини, яка поділяє певні характеристики з іншою людиною в якійсь значущій сфері. У сфері психічного здоров’я це людина з досвідом психічного захворювання. Водночас вона використовує цей життєвий досвід на благо інших людей, які перебувають у подібній ситуації, і таким чином стає джерелом цінної підтримки, обміну досвідом, збагачення та надії.

Працівники „рівний-рівному“ – це люди, які мають життєвий досвід психічного захворювання та одужання, які працюють у системі охорони психічного здоров’я. Вони використовують свій досвід для підтримки одужання інших людей.

Вони є експертами в певній галузі або досвіді, яким вони діляться з тими, кого підтримують. З огляду на свій досвід або сферу, в якій вони працюють, вони можуть бути консультантами, наставниками, сімейними консультантами, консультантами за принципом „рівний-рівному“…

Що пропонує Академія відновлення?

 • Визнання, посилення та підтримку пережитого досвіду
 • Самообслуговування та можливість діяти самостійно
 • Значущі зусилля, спрямовані на зменшення шкідливих стосунків, які перешкоджають соціальній інтеграції
 • Натхнення до групового діалогу та створення нового контексту для спілкування і побудови стосунків.
 • Громадський вимір одужання
 • Підтримка з боку однолітків
 • Поява природної підтримки з боку однолітків у контексті нової ролі учня
 • Створення позитивної ідентичності, яка виходить за межі ідентичності людини як пацієнта (пацієнт = моя хвороба)
 • Відхід від індивідуальної роботи і перехід до динамічних стосунків, які працюють через групову підтримку.
 • Загальне покращення якості життя.

 

Що таке одужання?

Одужанняце глибоко особистий, унікальний процес …

Це спосіб жити повноцінним, сповненим надії та користі життям, навіть в умовах обмежень, які накладає хвороба. Одужання передбачає розвиток нового сенсу і мети в житті, коли людина переростає наслідки психічного захворювання“ (W. A. Anthony 1993).

Одужання – це процес змін, який допомагає нам поліпшити наше здоров’я і благополуччя, жити незалежним життям і працювати над реалізацією нашого повного потенціалу в усіх сферах життя (визначення WRAP).

Одужання – це коли є кого любити, є де жити, є чим займатися. (П.Діган)

Відновленню не можна навчити. Його можна тільки пережити. В Академії Відновлення найціннішим є особистий досвід психічної хвороби. Він так само цінний і корисний для нас, як і професійний досвід.

Спільне виробництво, тобто рівноправна співпраця між представниками професіоналів, людьми з особистим досвідом та членами сімей людей з пережитим досвідом, є важливим при розробці та затвердженні індивідуальних освітніх курсів з одужання.

Модель відновлення

 • Бути частиною спільноти
 • мати доступ до інформації
 • намагатися контролювати своє життя
 • знати про свої права
 • руйнувати упередження
 • підтримувати зростання та зміни
 • долати стигму
 • робити самостійний вибір
 • нести відповідальність за себе
 • нові надії
 • заново відкрити для себе кваліфікацію та компетентність

 

Наші наступні виклики

Місія Академії одужання полягатиме в ініціюванні та впровадженні змін, які призведуть до переходу охорони психічного здоров’я до громади.

Зміни, які збільшать повагу до людей з психічними захворюваннями. Ми хочемо запропонувати професійну та доступну інформацію у сфері охорони психічного здоров’я.

І останнє, але не менш важливе: нам потрібна децентралізована фінансова присутність держави, яка б підтримувала мережеві громадські центри та проекти.

Більше про Академію відновлення незабаром…

Проєкт „Академія відновлення“ підтримується WHO та організацією Direct Relief. Дякуємо вам.