Projekt

Projekt Bezpečné miesta

„Duševné zdravie spoločnosti sa meria jej schopnosťou akceptovať inakosť. 

(terapeutka Zuzana Zimová v jednom z jej medializovaných rozhovorov)

Liga za duševné zdravie dlhodobo bojuje proti stigme, predsudkom a neakceptácii predovšetkým na poli duševného zdravia a nezdravia. Duševné zdravie priamo súvisí s tým, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade so svojou identitou.

Prijatie seba samého,  je však do veľkej miery ovplyvňované práve prijatím okolia a celej spoločnosti. Začlenenie sa v spoločnosti bez akýchkoľvek prvkov diskriminácie, má preto zásadný vplyv na kvalitu života každého jednotlivca. Odborníci a odborníčky z oblasti psychiatrie, psychológie, sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií sa snažia svojím dielom odborne podporovať ľudí vytláčaných na okraj spoločnosti a zlepšovať ich duševné zdravie tak, aby boli schopní byť jej plnohodnotnými členmi.

Vyhlásenia rôznych, predovšetkým politicky angažovaných, verejne činných osôb, ale tieto snahy deštruujú  a vrhajú stav spoločnosti do ďalekej minulosti. Víziou Ligy za duševné zdravie je duševne zdravá spoločnosť, v ktorej nemá miesto intolerancia, xenofóbia, predsudky, stereotypy, rodová, rasová a iná diskriminácia vrátane diskriminácie podľa sexuálnej orientácie.

Hlavným cieľom je dosiahnuť cez rôzne premyslené programy na celoštátnej úrovni stav, kedy inakosť je prirodzená a nie je predmetom údivu, prekvapenia, odsúdenia a ostrakizácie. Naopak, želaná kultúra spoločnosti by mala umožňovať, aby ľudia otvorene hovorili o svojom duševnom zdraví aj nezdraví, o odlišných názoroch, preferenciách a vnímaní sveta, o rozličných prostrediach, z ktorých vychádzajú.

Sme presvedčení, že diverzita je nástrojom pre rozvoj spoločnosti a nie jej brzdou. Je príležitosťou a nie ohrozením. Liga sa preto otvorene stavia za ľudí, ktorých psychické zdravie je ohrozované z dôvodu diskriminácie, predsudkov a stigmy. Téma je omnoho širšia a nevzťahuje sa iba na LGBTI+ komunitu, i keď mnoho diskusií nakoniec vždy skončí pri tejto dlhodobo utláčanej skupine našich spoluobčanov.

🌈 Liga za duševné zdravie SR sa v otázkach LGBTI+  plne riadi vyhlásením Svetovej psychiatrickej spoločnosti (World Psychiatric Association, WPA) vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite: 

 1. 🌈 WPA zastáva názor, že lesby, gejovia, bisexuáli a transrodové osoby sú a mali by byť považovaní za hodnotných členov spoločnosti, ktorí majú rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní občania. To zahŕňa rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a práva a povinnosti, ktoré sú spojené so životom v civilizovanej spoločnosti.
 2. 🌈 WPA uznáva univerzálnosť prejavov príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia naprieč kultúrami. Zastáva názor, že sexuálna orientácia k osobám rovnakého pohlavia sama o sebe neimplikuje objektívnu psychologickú dysfunkciu alebo narušenie úsudku, stability alebo profesionálnych schopností.
 3. 🌈 WPA považuje sexuálnu príťažlivosť, orientáciu a správanie osôb s príťažlivosťou k osobám rovnakého pohlavia za normálne varianty ľudskej sexuality. Uznáva multifaktorovú príčinnosť ľudskej sexuality, orientácie, správania a životného štýlu. Uznáva nedostatočnú vedeckú účinnosť liečby, ktorá sa snaží zmeniť sexuálnu orientáciu, a zdôrazňuje škodlivosť a nepriaznivé účinky takýchto „terapií“.
 4. 🌈 WPA potvrdzuje spoločenskú stigmatizáciu a následnú diskrimináciu ľudí so sexuálnou orientáciou k osobám rovnakého pohlavia a transrodovou identitou. Uznáva, že ťažkosti, ktorým čelia, sú významnou príčinou ich utrpenia, a vyzýva na poskytnutie primeranej podpory v oblasti psychického zdravia.
 5. 🌈 WPA podporuje potrebu dekriminalizovať sexuálnu orientáciu a správanie osôb s príťažlivosťou k osobám rovnakého pohlavia a transrodovou identitou a uznať práva LGBTI+ ľuďom, ktoré zahŕňajú ľudské, občianske a politické práva. Podporuje aj právne predpisy proti šikanovaniu, antidiskriminačné zákony pri prístupe k vzdelaniu, zamestnávaniu a bývaniu, rovnosť v oblasti prisťahovalectva, rovnaký vek súhlasu s pohlavným stykom, a ustanovenia o zločinoch z nenávisti v trestnom zákone, ktoré stanovujú prísnejšie sankcie za násilie motivované predsudkami voči LGBTI+ ľuďom.
 6. 🌈 WPA zdôrazňuje potrebu výskumu a rozvoja medicínskych a sociálnych intervencií založených na dôkazoch, ktoré podporujú psychické zdravie lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb.

 (Zdroj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20340, preklad: MUDr. Michal Patarák)

PROJEKT BEZPEČNÉ MIESTA

Liga za duševné zdravie vytvorila jednoduchú identifikáciu odborníkov a odborníčok, ktorí sa s vyhlásením WPA  stotožňujú.
Projekt Bezpečné miesta reaguje na menšinový stres
vznikajúci z toho, ako väčšina nahliada na menšinu a má za následok obavy z coming outu u mnohých, inak orientovaných alebo rodovo identifikovaných ľudí.
Štatistiky uvádzajú, že práve pod vplyvom strachu z odsúdenia, neprijatia, straty spoločenského statusu, práce, vzťahov, 40-50% týchto ľudí svoju pravú identitu skrýva, neodvážia sa s ňou zdôveriť ani svojim najbližším.
Život s potláčaním a deformovaním vlastnej vnútornej identity môže viesť k vzniku závažných psychických porúch, ako sú depresie, úzkosti až suicidálne myšlienky a konanie, sebapoškodzovanie, psychosomatické prejavy a iné. Vplyv na to majú negatívne postoje spoločnosti, ale aj teórie, ku ktorým sa žiaľ aj dnes ešte hlásia niektorí odborníci a odborníčky zastávajúc názor možnosti výberu a teda aj zmeny sexuálnej orientácie a rodovej identity človeka pomocou terapie.

CIELE PROJEKTU PRETO SÚ:

 • Viditeľným označením rovnakou nálepkou – logom, podporiť lepšiu prehľadnosť, orientáciu a identifikáciu služieb pomoci, ktoré poskytujú bezpečné miesto pre prijatie inakosti a súčasne profesionalitu a odbornú pomoc pre ľudí z LGBTI+ komunity.
 • Dať odborníkom, odborníčkam a všetkým sympatizantom a sympatizantkám možnosť verejne sa prihlásiť k podpore komunity a poskytovaniu svojich služieb rovnako pre všetkých občanov, bez prvkov diskriminácie alebo vyčleňovania na základe príslušnosti k tejto komunite. Ukázať, že ich ambulancia, kancelária, organizácia je bezpečným miestom pre prijatie inakosti ako bežnej súčasti našej spoločnosti.
 • Zníženie strachu, stigmy a menšinového stresu medzi ľuďmi z tejto komunity cez vytvorenie databázy bezpečných miest – ambulancií, kancelárií a organizácií, kde dostanú pomoc, podporu a prijatie bez posudzovania ich sexuálnej a citovej orientácie alebo rodovej identity.
 • Rozširovanie povedomia a korektných informácií u verejnosti, zvyšovanie miery tolerancie cez porozumenie faktom vo verejnej diskusii a tiež cez postoj autorít –  odborníkov, odborníčiek, lekárov, lekáriek, terapeutov, terapeutiek, právnikov, právničiek, ktorí budú ochotní označiť svoje pracoviská a prihlásiť sa tým verejne k plnej akceptácii inakosti, hodnotám rovnosti a uplatňovania ľudských práv pre všetkých.
 • Podpora duševného zdravia a prevencia vzniku duševných porúch prameniacich zo zažívania menšinového stresu, vylúčenia a diskriminácie v tejto komunite, ktorá je práve z tohoto dôvodu považovaná za rizikovú.
   

 

Zoznam prihlásených odborníkov budeme priebežne hrdo dopĺňať.

Zoznam odborníkov a odborníčiek s týmto označením budeme rozširovať výhradne na odporúčanie už existujúcich signatárov a signatáriek. Zároveň si Liga za duševné zdravie vyhradzuje právo bez udania dôvodu do zoznamu nezaradiť kohokoľvek. Sme občianske združenie, nie sme štátny orgán a je pre nás dôležité ponechať si nezávislosť, nestrannosť a právo formulovať a presadzovať naše vlastné názory aj názory a postoje odborníkov a odborníčiek, ktorí sa stotožňujú s našimi hodnotami.

🌈  Kontakty pomoci:

IN Poradňa 0948 144 313
www.inporadna.sk

 

Iniciatíva Inakosť

Prizma – komunitné a poradenské centrum v Košiciach pre LGBT+ ľudí
www.prizma-kosice.sk

Linka dôvery Nezábudka

Niektoré z ďalších aktivít Ligy pre podporu dodržiavania ľudských práv:

 • PODCAST Ako sa máš? – Zmeňme Slovensko na krajinu, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú, alebo koho milujú. Hosť podcastu: psychológ z poradne pre LGBTI ľudí Andrej Kuruc

 • Verejná diskusia – Tlak väčšiny na duševné zdravie menšiny:

 

 • Tadiaľto vedie červená čiara – verejná inicitíva – odkaz tu
 • a iné